Hyresgarantier

Hyresgarantier

Hyresgarantier

Bäste Kund,

Om produkten av någon anledning skulle behöva garantiservice ber vi dig kontakta AllCall International AB eller din återförsäljare.

För att undvika onödiga problem eller besvär rekommenderar vi att du läser igenom bruksanvisningen noga innan du kontaktar AllCall. Samtliga produkter programmeras och kontrolleras innan leverans. Bruksanvisningar kan ni hitta under support på allcall.se

AllCalls treåriga hyresgaranti

Denna garanti gäller endast för de produkter som finns med i gällande hyresavtal.

1. Villkor

Garantiservice tillhandahålls efter inlämnande av produkt samt förklaring på vad som är fel med varan och endast inom garantiperioden. AllCall kan vägra kostnadsfri garantiservice om ovanstående dokument inte inlämnas eller om de är ofullständiga eller oläsliga. I de fall skadan har uppkommit p.g.a. vårdslös behandling (se punkt 1.2.) debiteras endast 50% av nypris.

1.1 Denna garanti täcker:

 • AllCall garanterar genom denna garanti att produkten är fri från material- och tillverkningsfel. Om produkten fastställs som felaktig under hyrestiden på grund av material- och tillverkningsfel kommer AllCall att utan kostnad reparera eller ersätta defekta produkter

1.2 Denna garanti täcker inte:

 • skador eller fel som orsakas av att produkten används eller behandlas på ett sätt som inte överensstämmer med AllCalls anvisningar
 • skador på eller ändringar av produkten som en följd av:
  – felaktig användning, inklusive:
  – behandling som leder till fysiska, kosmetiska eller ytliga skador på eller ändringar av produkten eller skador på flytande kristaller
  – försummelse att installera eller använda produkten för dess normala syfte eller i enlighet med AllCalls anvisningar avseende korrekt installation och användning
  – försummelse att underhålla produkten i enlighet med AllCalls anvisningar avseende korrekt underhåll
 • felaktigheter eller andra problem hos de system som produkten används eller är införlivad med förutom de av AllCalls produkter som har utformats för att användas med produkten
 • användning av produkten tillsammans med tillbehör, kringutrustning och andra produkter av sådan sort som inte tillhör AllCall
 • reparation eller försök till reparation av personer som inte tillhör AllCall
 • justeringar eller anpassningar utan föregående skriftliga samtycke från AllCall
 • vanvård
 • olyckor, brand, vätska, kemikalier, andra ämnen, översvämning, vibrationer, hög värmebelastning över 40 °C, överspänning, överdriven eller felaktig inmatningseffekt, radioaktivitet, elektriska urladdningar inklusive åsknedslag, andra externa krafter och effekter.