Hyresvillkor

Hyresvillkor

Hyresvillkor & Funktionsgarantier

§2 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om inte annat avtalats mellan uthyrare och hyrestagare

§3 Leverans

Samtliga hyresprodukter levereras fritt från uthyrarens lager och skall på hyrestagarens bekostnad återlämnas till uthyraren.

§4 Utlåning

Utlåning av AllCall produkter sker från att leverans mottagits av kund och en vecka framåt. Därefter bestäms tillsammans om hur betalning skall ske. I det fall en längre prövotid är nödvändigt sker en skriftlig överenskommelse via mail till info@allcall.se. Produkter för utlåning, skall mottagaren på egen bekostnad ombesörja återleverans till AllCall senast 1 vecka efter överenskommen prövotid i det fall återleverans är aktuell ansvarar avsändaren för att paketet kan spåras med ett spårningsnummer, som skickas till info@allcall.se efter sändning. Sker återleverans ej inom den angivna tidsfristen, är ALLCALL berättigat att fakturera hyresprodukterna enligt gällande prislista hos AllCall. Återsända hyresprodukter skall vara i befintligt skick, om ej är mottagaren skyldig att ersätta AllCall enligt gällande prislista. Vid utlåning görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas.

§5 Reklamation

Uthyraren utlämnar den förhyrda produkten i driftdugligt och utprovat skick. Eventuell anmärkning mot utlämnad produkt skall skriftligen anmälas till uthyraren senast tre dagar efter mottagandet.

§6 Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresprodukten levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresprodukten återlämnas. Om ingen annan överenskommelse görs skriftligt mellan parterna.

§7 Hyresberäkning hyresavtal

Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande prislista och kan komma att justeras under hyresperioden. Angiven månadshyra utgör hyrespris per system. För del av månad utgår hyra 1/30 per dag.

§8 Hyresberäkning korttidshyra

Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande prislista. Minimum hyrestid 3 månader. Fraktkostnader tillkommer.

§9 Andrahandsupplåtelse

Hyresprodukten får inte utan uthyrarens godkännande användas i annan lokal än hyrestagarens lokal.

§10 Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresprodukten förvaras eller används. Hyresprodukten får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med av uthyraren meddelade föreskrifter för drift.

§11 Tillsyn och vård

Hyresprodukten skall vårdas väl av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresprodukten vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför.

§12 Skador och förlust

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresprodukten liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Ej återlämnade produkt debiteras till anskaffningsvärde.

§13 Reparationer

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Reparationer får inte utföras utan uthyrarens godkännande.

§14 Följdskador och driftsavbrott

Hyrestagaren ansvarar för skada, som orsakats av hyrestagaren eller tredje part i samband med användning av hyresobjekten under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

§15 Garantier / Funktionsgaranti

Se Hyresgarantier

§16 Försäkring

Det åligger hyrestagaren att teckna en sakförsäkring som täcker inhyrd teknisk utrustning.

§17 Betalningsvillkor

Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med riksbankens fastställda vid varje tid gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter. Löpande fakturering sker månadsvis eller kvartalsvis i förskott. Legitimationskontroll är obligatorisk.

§18 Återtagande

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet, och återtaga den uthyrda produkten. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.

§19 Hävande

Uthyraren och hyrestagaren äger gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet om dess fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parterna inte kunnat förutse eller vars mening inverkan inte rimligen kunnat undanröja. Om uthyraren eller hyrestagaren väsentligt skulle brista i fullgörandet av sitt åtagande och om- efter erinran från motpartens sida- rättelse inte sker utan dröjsmål, har motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

§20 Tvist

Tvist på grund av uthyrningen avgörs i Svensk domstol i Stockholm, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

§21 Ändring avtalets omfattning

Om hyrestagaren önskar ändra omfattning i avtalet inom 3 års perioden, gäller följande:

  • Ökning av avtalet
      Här görs ett tillägg av de produkter som skall utökas, dessa betalas då med månadskostnad uppdelad på antalet månader som återstår i 3 årsavtalet, och avtalet löper ut i ordinarie tid.
  • Minskning av avtalet
      1. Skall man dra ner på utrustning, säg efter 12 månader, så kan vi teckna ett nytt avtal 3 årsavtal på den minskade utrustningen, vilket ger hyrestagaren en lägre månadskostnad de 4:a återstående åren
    1. 2. Alternativet är att hyrestagaren skickar tillbaka ej nödvändig utrustning, och betalar samma månadskostnad som vid avtalsstart. Denna tillbakaskickade utrustning är för uthyraren förbrukad och osäljbar. Som kompensation kommer uthyraren att tillhandahålla slitdelar, såsom erstättningspuckar, armband osv. Dessutom kommer man inte att ta betalt för försvunnen eller skadad utrustning som inte går att reparera.